بوم مهر ارس

بخارست 1389

کارفرما : آقای هاشمی

شرح پروژه : طراحی و اجرای کابینت اشپزخانه

با همکاری : مهندس بهزاد برزگر