بوم مهر ارس

جنت آباد1396

کارفرما : آقای مهندس علی شریف زادگان

شرح پروژه : طراحی و ساخت دربهای داخلی و خارجی و جزییات پله

با همکاری : مهندس امین موسوی