بوم مهر ارس

جردن ۱۳۹۱

کارفرما : آقای ادمان نفریه

آرشیتکت : گروه طراحی و معماری نواتک

با همکاری : مهندس بهزاد برزگر