بوم مهر ارس

سهروردی 1391

کارفرما : اقای مهندس صفی نژاد

شرح پروژه : طراحی و اجرای کابینت اشپزخانه و کمدهای دیواری