بوم مهر ارس

شهرک غرب1396

کارفرما : آقای پایداری

آرشیتکت : آقای مهندس درگاهی

شرح پروژه : ساخت و اجرای دربهای داخلی