بوم مهر ارس

اهواز ۱۳۹۳

کارفرما : خانم دکتر فرحبخش

آرشیتکت : گروه طراحی و معماری نواتک