بوم مهر ارس

لواسان 1390

کارفرما : اقای دکتر کریمی

شرح پروژه : طراحی و اجرای کامل دکوراسیون چوبی