بوم مهر ارس

پاسداران 1392

کارفرما : آقای دکتر سربازی

(آرشیتکت : مهندس احمد سرایلو (گروه طراحی و معماری نواتک

شرح پروژه : طراحی و اجرای دکوراسیون چوبی مطب دندانپزشکی