بوم مهر ارس

ماهشهر ۱۳۹۴

کارفرما : اقای رییس قنواتی

آرشیتکت : گروه معماری و ساخت تموز