بوم مهر ارس

پاسداران۱۳۹۲

کارفرما : جناب آقای جعفری

شرح پروژه : طراحی و اجرای کابینت اشپزخانه – سرویسها و پله های چوبی