بوم مهر ارس

ماهشهر ۱۳۸۸

کارفرما : آقای قنواتی

آرشیتکت : گروه طراحی و معماری تموز